ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സ് കോളേജുകളിലെ സ്റ്റുഡിയോ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഗ്രേഡ് I തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനത്തിന് യോഗ്യരായ ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്