പെന്‍ഷന്‍ പ്രൊപോസല്‍ സംബന്ധിച്ച - തുടര്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍