ഈ വകുപ്പിലെ സബോര്‍ഡിനേറ്റ് സര്‍വ്വീസ് തസ്തികകളുടെ നിയമന വ്യവസ്ഥകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിശേഷാല്‍ ചട്ടം പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്