ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
E-Tender Notice- Purchase of Equipments in Mechanical Engineering Lab in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 24-10-2017 1062
E-Tender Notice- Purchase of 2 Laptops and 35 Computers in Various Departments in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 21-10-2017 1133
Short Tender Notice – Technical High School, Kulathoor - Supply of Two 2 Ton, 5 Star rated Split Air Conditioners along with Voltage Stabilizers for Computer Lab– Reg 13-10-2017 957
Short Tender Notice – Technical High School, Kulathoor – Supply of 5 KVA UPS for Computer Lab– Reg 13-10-2017 1037
E-Tender Notice- Purchase of 10KVA UPS with minimum 2 Hours backup for IT department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 12-10-2017 1096
E-Tender Notice- Purchase of Precision Instruments for Machine Shop for Mechanical Engineering Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 12-10-2017 1003
E-Tender Notice- Purchase of Equipments for Concrete Technology Engineering Lab for Government Engineering College, Bartonhill - Reg 09-10-2017 953
E-Tender Notice- Purchase of Equipments in Transportation Engineering Lab for Government Engineering College, Bartonhill - Reg 06-10-2017 974
E-Tender Notice- Purchase of Table top centrifuge for Nano Electronics Lab for Government Engineering College, Bartonhill - Reg 06-10-2017 932
E-Tender Notice- Purchase of Equipments in SM Lab for Government Engineering College, Bartonhill - Reg 06-10-2017 997
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.