ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
e-Tender Details - Government Engineering College, Wayanad – Quotation forthe supply of bridges to Electrical & electronics Engineering department. – Reg 31-08-2022 521
Short Tender Notice – Government Engineering College, Wayanad – e-Tenders are invited for the supply of USRP N210 Kit for the Communication Lab of Electronics and Communication Engineering Department - Reg 30-08-2022 556
e-Tender Details - MAHARAJA'S TECHNOLOGICAL INSTITUTE,THRISSUR – Purchase of A3 Multi functional printer – Reg 27-08-2022 472
e-Tender Details - MAHARAJA'S TECHNOLOGICAL INSTITUTE,THRISSUR – Purchase of 5KVA UPS – Reg 27-08-2022 501
e-Tender Details - KERALA GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE KOZHIKODE - Purchase of Machines for Tool & Die Engineering Department.- Reg 16-08-2022 555
e-Tender Details - purchase of Air Conditioners in Govt Polytechnic College, Kodumbu Post, Palakkad.- Reg 05-08-2022 554
e-Tender Details - Government Engineering College, Wayanad - Quotation for the supply and installation of Direct shear Test Apparatus for Civil Engineering department. - Reg 29-07-2022 612
e-Tender Details - Government Engineering College, Wayanad - Quotation for the supply and installation of CBR Single Speed Testing Machine for Civil Engineering Department. - Reg 29-07-2022 599
e-Tender Details - Government Engineering College, Wayanad - Quotation for Wash room in Principal's Rest room - Reg 27-07-2022 651
e-Tender Details - Kerala Govt. Polytechnic College Kozhikode - Lap top computer- GEM Purchase - Request for Publication of Bid Document - Reg 14-07-2022 624

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.