ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
E-Tender Notice- Purchase of Table top centrifuge for Nano Electronics Lab for Government Engineering College, Bartonhill - Reg 06-10-2017 2543
E-Tender Notice- Purchase of Equipments in SM Lab for Government Engineering College, Bartonhill - Reg 06-10-2017 2564
Notice - Inviting E-Tender - Purchase of Furniture for Central Library in Government Engineering College, Barton Hill - Reg 04-10-2017 2583
Notice - Inviting E-Tender - Purchase of Equipments in Electrical Machines Lab in Government Engineering College, Barton Hill - Reg 04-10-2017 2595
Notice - Inviting E-Tender - Purchase of Equipments in Power Systems Lab in Government Engineering College, Barton Hill - Reg 04-10-2017 2751
Short Tender Notice – Technical High School ,kulathoor-Two five star split Air-conditioners along with Volatage Stabilizers 18-09-2017 2746
Short Tender Notice – Technical High School ,kulathoor-5 KVA UPS 18-09-2017 2857
Short Tender Notice – Maharaja’s Technological Institute, Thrissur(Purchase) 11-09-2017 2924
Short Tender Notice – Maharaja’s Technological Institute, Thrissur – Supply of Furniture for the use of Library – Reg 10-08-2017 2812
Short Tender Notice – Maharaja’s Technological Institute, Thrissur – Supply of Physical Fitness Equipments for the use of Physical Education Department – Reg 09-08-2017 3520

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.