ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Purchase of Furniture for the Canteen of the Office – Publishing – of Reg 28-12-2019 1419
RE-TENDER NOTICE - Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Lab equipments for Gptc, Kalamassery – Reg 19-12-2019 1472
Inviting Bid in GeM for Purchase of Digital Service Oscilloscope for EEE Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 12-12-2019 1402
Inviting Bid in GeM for Purchase of AC for EEE Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 30-11-2019 1645
Notice – Sealed and Competitive tenders are invited for the supply of LCD Projector for the use of this Institution as per the condition shown below 26-11-2019 1459
Notice - Sealed and Competitive tenders are invited for the supply of green boards, notice boards and white boards for the use of class rooms of this Insitution as per the condition shown below. 26-11-2019 1548
Inviting E-Tender for Purchase of Various equipments for Mechanical Engineering Department in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 25-11-2019 1563
Inviting E-Tender for Purchase of Spin Coating Unit with UV Curing System for ECE Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 25-11-2019 1454
Inviting E-Tender for Purchase of Digital IC Trainer Kits in Digital Electronics Lab of ECE Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 25-11-2019 1860
Inviting E-Tender for Purchase of Thermosel for Transportation Engineering Lab in Civil Engineering Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 18-11-2019 1489

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.