ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കോഴിക്കോട് 2023 - 24 വർഷത്തിൽ കാന്റീൻ നടത്തിപ്പ്-ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച് 09-06-2023 18
Purchase of Campus Management Software in Government Engineering College, Barton Hil 09-06-2023 15
Govt. Engineering College, Wayanad - quotations for the supply of vaccum cleaner to central library of this institution 03-06-2023 76
Govt. Engineering College, Kozhikode – The date and time for submitting sealed quotation for the purchase of consumable items for fluid machine lab & Thermal engineering lab of mechanical engineering department of this institution is extended 02-06-2023 95
Govt. Women's Polytechnic College, Kozhikode - purchase and Installation of Physical Fitness Equipments 29-05-2023 95
Govt. Engineering College, Kozhikode -Sealed quotation for the purchase of consumable items for fluid machine laboratory of mechanical engineering department 23-05-2023 149
Govt. Women's polytechnic college Kozhikode -Purchase and Installation of Physical Fitness Equipments- E Tender Notice-reg 19-05-2023 98
Govt. Engineering College, Kozhikode - Sealed quotations are invited for the purchase of Wood Charcoal for Laboratory experiments in the General Workshop & Energy system Lab of Mechanical Engineering Department. 18-05-2023 133
തൃശൂർ മഹാരാജാസ് ടെക്‌നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റിട്ടൃൂറ്റിലെ ഇലക്ട്രിക്കല് വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു 18-05-2023 165
തൃശൂർ മഹാരാജാസ് ടെക്‌നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റിട്ടൃൂറ്റിലെ മെക്കാനിക്കല് വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്കാവശ്യമായ കൻസ്യുമബിൾസ് വിതരണം ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു 18-05-2023 154

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.