വിവരാവകാശ നിയമ സംബന്ധിയായ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Technical Committee:Evaluation of IT Proposals in Higer Education

Technical Committee for Evaluation & Vetting IT Proposals in Higher Education Department

(vide G.O.(Rt) No. 1451/2019/HEDN dated 16/08/2019)

Duties & Responsibilities: Evaluation and vetting the IT proposals in Higher Education Department vide Government Order G.O.(Rt) No.18/2017/ITD dated 23.07.2017

Members:

  1. Dr. Ciza Thomas, Joint Director, Directorate of Technical Education – Chair person

  2. Representative of Director of Collegiate Education – Member

  3. Representative of KSITM/SeMT as nominated by Director, IT Mission – Member

  4. Prof. Balu John, Associate Professor (Department of Computer Science & Engineering), GEC Palakkad, Sreekrishnapuram – Member

  5. Mr. Rakesh P.S, Lecturer in Fine Arts, NISH, Thiruvananthapuram – Member

  6. Mr. Vigil Kumar V.V, Head (IT), ASAP, Thiruvananthapuram – Member


 

Meetings conducted:

Sl  No   Date of Technical Commitee  View MOM
1 17-08-2019  
2 06-09-2019
3 04-10-2019
4 15-10-2019
5 12-11-2019
6 21-12-2019
7 06-02-2020

 

Next Meeting:

Date  Venue
   

 

 

Related Government Orders & Circulars:

  1. G.O.(Rt) No. 1451/2019/HEDN dated 16/08/2019 : Higher Education - Technical Committee Revised Order
  2. G.O.(Rt) No. 684/2019/HEDN dated 30/04/2019 : Higher Education - Technical Committee constituted - Order
  3. G.O.(Ms) No. 18/2017/ITD dated 23/07/2017: Guidelines for IT purchase - Order
  4. Letter No. J1/41/2019/HEDN dated 03/09/2019 - Technical Committee (IT Purchase) Meeting intimation"  in related Orders
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(23/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.