സ്വാശ്രയകോളേജ് അനുവാദ നടപടിക്രമങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Self Financing Colleges Approval Process

The approvals for the Engineering Colleges are given by the Government in consultation with the Department. The following Processes are being carried out in the Directorate as part of Approval Process.

Processing of the applications for starting new Engineering Colleges.

    • Review of the applications for increase in intake in existing Institutions

    • Examining the applications for sanctioning new courses in existing Institutions

    • Review of the application for deletion of courses and change of name and status of the institution

    • Conducting periodic inspections in the institutions as per the direction of the Government

For more details refer to the enlisted documents.

തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
AICTE PUBLIC NOTICE FOR APPROVAL PROCESS 2017-2018 24-01-2017 3566
Submitting application for Extension of Approval of Diploma Courses in Self-Financing Institutions for the academic year 2017-18. 19-01-2017 2760
Application Invited for Extension of Approval for the Existing Courses from the existing Self Financing Engineering Colleges for the Year 2017-18 18-01-2017 2948
Submission of Occupancy Certificate by all Institutes to All India Council for Technical Education in connection with the AICTE Approval - Instructions - Reg 28-09-2016 3506
Extension of Approval of the Existing Engineering Colleges for the Year 2016-17 14-07-2016 3552
Starting New Engineering colleges/ New courses/Extension of approval of existing courses in Engineering Colleges for the year 2016-2017 - Stamp duty revised 18-02-2016 3897
Applications invited for extension of AICTE approval - Self Financing Colleges - 2016-17-reg 04-02-2016 3899
Undertaking for closure of Course 04-02-2016 3506
Starting New Engineering colleges/ New courses in the existing Engineering Colleges for the year 2016-2017 04-02-2016 3447
AICTE - Online Application -extention for approval and starting new courses in Diploma Level - Self Financing Institution - 2016 -17-reg. 04-02-2016 4503
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(23/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.