സ്വാശ്രയകോളേജ് അനുവാദ നടപടിക്രമങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Self Financing Colleges Approval Process

The approvals for the Engineering Colleges are given by the Government in consultation with the Department. The following Processes are being carried out in the Directorate as part of Approval Process.

Processing of the applications for starting new Engineering Colleges.

    • Review of the applications for increase in intake in existing Institutions

    • Examining the applications for sanctioning new courses in existing Institutions

    • Review of the application for deletion of courses and change of name and status of the institution

    • Conducting periodic inspections in the institutions as per the direction of the Government

For more details refer to the enlisted documents.

തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Applications are invited for Affiliation of Diploma programmes intending to establish new Polytechnic Colleges or to start new Diploma programmes in existing Polytechnic colleges and also for the Affiliation of existing diploma programmes for 2019-20- Reg 07-05-2019 2033
Government/Aided/Self Financing Polytechnic Colleges – submitting EoA for the year 2019-20 - Reg 06-05-2019 1404
Self Financing Polytechnic Colleges - Meeting of the Principal – informing – Reg 12-04-2019 1377
Lateral Entry Admission for B.Tech Course 2019-20 – Willingness sought for - Reg 27-02-2019 1539
Applications invited for the Extension of AICTE approval to Govt./Aided Engineering Colleges/Polytechnics and Self Financing Engineering College/Polytechnics for the year 2019-20 – Submission of application date – extended – Reg 12-02-2019 1694
Applications invited for the Extension of AICTE approval for the Existing courses from Govt./Aided Engineering Colleges/Polytechnics and Self Financing Engineering College/Polytechnics for the year 2019-20 – Submission of application date–extended–Reg 05-02-2019 1718
Applications invited for Extension of AICTE Approval to Government/Aided Engineering Colleges/Polytechnic Colleges and Self Financing Engineering Colleges/Polytechnic Colleges for the year 2019-20 16-01-2019 2151
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം - മീറ്റിംഗ് - സംബന്ധിച്ച് 04-10-2018 1909
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം - മീറ്റിംഗ് - സംബന്ധിച്ച് 29-09-2018 1872
Self Financing Polytechnic Colleges in the State – Agreement – Modification - Reg 17-09-2018 2525
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(22/10/21)   ___________________

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.