സ്വാശ്രയകോളേജ് അനുവാദ നടപടിക്രമങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Self Financing Colleges Approval Process

The approvals for the Engineering Colleges are given by the Government in consultation with the Department. The following Processes are being carried out in the Directorate as part of Approval Process.

Processing of the applications for starting new Engineering Colleges.

    • Review of the applications for increase in intake in existing Institutions

    • Examining the applications for sanctioning new courses in existing Institutions

    • Review of the application for deletion of courses and change of name and status of the institution

    • Conducting periodic inspections in the institutions as per the direction of the Government

For more details refer to the enlisted documents.

തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സര്‍ക്കാര്‍ / എയിഡെഡ് / സ്വകാര്യ സാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2019-20 വര്‍ഷത്തെ തുടരംഗീകാരം - ഓണ്‍ലൈണ്‍ വിവരശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച് 06-02-2020 1667
സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ കോളേജുകള്‍ക്ക് ബാധകമായ ഫീസ് വര്‍ദ്ധനവ് - സംബന്ധിച്ച് 11-12-2019 1652
Grant of Provisional Affiliation to TOMS College of Engineering, Mattakkara, Kottayam under the State Board of Technical Education, Kerala – Orders 27-09-2019 1368
Grant of Provisional Affiliation to Holy Grace Polytechnic College, Kuruvilassery, Mala, Thrissur under the State Board of Technical Education, Kerala – Orders 27-09-2019 1608
Grant of Provisional Affiliation to Jai Bharath College of Management and Engineering Technology, Vengola, Ernakulam under the State Board of Technical Education, Kerala – Orders 27-09-2019 1306
Grant of Provisional Affiliation to MET’s School of Engineering, Mala, Thrissur under the State Board of Technical Education, Kerala – Orders 27-09-2019 1232
Grant of Provisional Affiliation to MGM Silver Jubilee Polytechnic College, Pilathara, Kannur under the State Board of Technical Education, Kerala – Orders 27-09-2019 1825
Grant of Provisional Affiliation to Younus College of Polytechnic, Thalachira, Kottarakkara, Kollam under the State Board of Technical Education, Kerala – Orders 27-09-2019 1757
Grant of Provisional Affiliation to Rajadhani Institute of Engineering & Technology, Nedumparambu, Thiruvananthapuram under the State Board of Technical Education, Kerala – Orders 27-09-2019 1046
Starting new Polytechnic Colleges/ Diploma Courses remitting affiliation fees- Remitting Affiliation Fees- Reg. 25-05-2019 1523
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(22/10/21)   ___________________

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.