പുതിയ സ്വകാര്യ പോളിടെക്നിക് തുടങ്ങുന്നത്തിനുള്ള അപേക്ഷ - സംബന്ധിച്ച് .