പരിപത്രം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

MCAP 2020 - Registration for Third Allotment cum Spot Admission is now open to all students in the ranklist till 24/11/2020, 1 PM

MCAP 2020: Registration for Third Allotment cum Spot Admission is now open to all students in the rank list till 24/11/2020, 1 PM.

Click here to register

This applies to all candidates those who have not joined in the second allotment. Candidates who have cancelled the spot registration by mistake may contact: 9400006510

Third Allotment: 25/11/2020, 5 PM

Date of Admission: 27/11/2020

Spot Admission: 30/11/2020

Foreign Travel
Apply Online
 
 

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.