പരിപത്രം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ADMISSION

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
M.Tech admission 2022-23 Revised Time Schedule 22-സെപ്റ്റംബർ-2022 169
2022 - 2023 അദ്ധ്യായന വർഷത്തെ എം.ടേക് പ്രേവേശനം - അപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി ർഖിപ്പിക്കുന്നത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 12-സെപ്റ്റംബർ-2022 125
B.Tech Evening Degree Course Admission 2022-23 - Vacant Seats & Waiting List 01-സെപ്റ്റംബർ-2022 117
എം.ടെക് പ്രവേശനം 2022-23 - സംബന്ധിച്ച് 30-ആഗസ്റ്റ്-2022 170
MTech (Evening Degree Course)-Admission 2022-23 - Allotment List for MTech (Evening) Degree course - Admission 2022- Publishing regarding. 17-ആഗസ്റ്റ്-2022 174
ബി എഫ് എ പ്രവേശനം 2022 - പ്രവേശന പരീക്ഷാ സെന്ററുകളെ തീരുമാനിച്ചത് - സംബന്ധിച്ച് 02-ആഗസ്റ്റ്-2022 624
ബിഎഫ്എ - യുടെ പുതുക്കിയ തീയതി - സംബന്ധിച്ച് 26-ജൂലായ്-2022 260
സർക്കാർ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജുകളിലെ ബി എഫ് എ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി 27.07.2022 വരെ ദീർഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു 25-ജൂലായ്-2022 240
Prospectus for Admission to M.Tech in TRANSLATIONAL ENGINEERING 2022-2023 - Order issued. 21-ജൂലായ്-2022 246
M.Tech. Programme in TRANSLATIONAL ENGINEERING 2022-2023 - Admission Notice 21-ജൂലായ്-2022 244

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.