ഡി ടി ഇ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കോൺഫെറൻസുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

7th Asian Joint Workshop on Thermophysics and Fluid Science - Organized by the Department of Mechanical Engineering, College of Engineering Trivandrum in association with the APJ Abdul Kalam Technological University, Kerala during November 21-24, 2018

The Asian Joint Workshop on Thermophysics and Fluid Science (AJWTF) is an international conference organized biennially. The conference was established by the collaborative efforts of three distinguished professors - Prof. Heuy Dong Kim from the Republic of Korea, Prof. Toshiaki Setoguchi from Japan and Prof. Shen Yu from the People’s Republic of China. The conference primarily aims to provide a platform for the presentation and to forge collaborations on state of the art research activities among the researchers from the Asian countries. This year’s conference AJWTF 7, held at Trivandrum, India is the seventh in the series of the biennial colloquia that started at Qufu, China (2006) followed by Luoyang, China (2008), Matsue, Japan (2010), Busan, South Korea (2012), Nagasaki, Japan (2014) and Guilin, China (2016).

 

AJWTF 7 will feature invited keynote lectures by distinguished experts from Asia in the field of fluids and thermal science. Different aspects of theoretical, computational and experimental methods in fluids and thermal sciences will be presented and discussed during the course of the conference. The invited lectures and a number of parallel technical sessions will be spread over the three days of the conference. A symposium tour is scheduled to be conducted during the conference, in which the participants can experience and enjoy the local attractions, culture and cuisine.

 

The organizers of AJWTF 7 sincerely hope that this edition of the conference will bring together experts from the academia and industry along with young researchers and enable them towards attaining the common goal of cooperation and advancement of science among the Asian countries.

 

The Conference Website is https://www.ajwtf7.com/

Download Brochure from here

Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

(23/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.