Administration
Directorate of Technical Education
KERALA (Government of Kerala)

 

ACADEMICS

 • Academics- C1

  • THS വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്എംസിഎംസ്കോളർഷിപ്പ്

  • ഗ്രേസ്മാർക്ക്- THS വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്

  • THS കലാ/കായികമേളകൾക്കുള്ളസർക്കാർഫണ്ട്

  • ടിഎച്ച്എസ്ജീവനക്കാരുടെഅവധിക്കാലഡ്യൂടി അംഗീകാരം

  • വിവിധഅന്വേഷണങ്ങൾക്കുംഅന്വേഷണനടപടികൾക്കും സ്റ്റാഫിനെ നൽകൽ

  • സ്ഥാപനങ്ങളുടെഅ൦ഗീകാരംപുതുക്കൽ(കെ.ജി.സി.എസ്കോഴ്സ്) -ഫയർആന്റ്സേഫ്റ്റി എൻജിനീയറിങ്

  • എസ്.എസ്.എൽ.സിവിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രായപരിധിഇളവ്നല്കൽ

  • പ്രായപരിധിയിലെ കണ്ടോണഷനൻ(condonation)

  • വിദ്യാഭ്യാസടൂർ അനുവദിക്കൽ

  • THS അഡ്മിഷൻ

  • ഉപഭോഗത്തിനായുള്ളവർദ്ധന അനുവദിക്കൽ- THS- 

  • വിവിധഅഭ്യർത്ഥനകൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുക

  • NVEQF ട്രേഡിനു പരിശോധകരുടെ പാനൽ രൂപീകരിക്കണം


   

  Academics- C2

  • ഡിപ്ലോമകോഴ്സിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വിതരണം

  • ഡിപ്ലോമസര്ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പരിശോധന

  • ഈവനിംഗ്ഡിപ്ലോമാവിദ്യാർഥികളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂഷൻട്രാൻസർ (ഗവ. &എയ്ഡഡ്പോളിടെക്നിക്കുകൾ).

  • ഡിപ്ലോമാവിദ്യാർഥികളുടെ ഹാജർകുറവിനുള്ള കണ്ടോണേഷൻ.

  • ഡിപ്ലോമാപരീക്ഷയിൽPH/ HI/ മാനസീകകാഴ്ച്ചക്ക്വെല്ലുവിളികളുള്ളവിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഇളവുകൾ(എല്ലാഗവ./എയ്ഡഡ്/സ്വാശ്രയപോളിടെക്നിക്കുകൾക്കും).

  • NCC വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഗ്രേസ്മാർക്ക്നൽകൽ.

  • പോളിടെക്നിക്ക്അഡ്മിഷൻ പ്രോസ്പെക്ടസ് അനുമതി റെഗുലർവിദ്യാർഥികൾക്കുംNCC/സ്പോർട്സ്/ലക്ഷദ്വീപ്/ U T ക്വോട്ടയിൽപ്രവേശനംനേടുന്നവിദ്യാർഥികൾക്കും.

  • ഈവനിംഗ്ഡിപ്ലോമാപ്രവേശനം.

  • ഫീസ്റിവിഷൻപ്രൊപ്പോസൽ.

  • പാഠ്യപദ്ധതിറിവിഷൻ.

  • അഖിലേന്ത്യഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസസർവ്വേ- DCF - IIIൽ ഡാറ്റഅപ്ലോഡ്ചെയ്യൽ.

  • പോളിടെക്നിക്ക് വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ളപുനപ്രവേശനം

  (ഒരു സ്കീംമാറ്റംഉണ്ടെങ്കിൽ)

  • എയ്ഡഡ്പോളിടെക്നിക്കുകളിൽമാനേജ്മെൻറ്ക്വാട്ടഅഡ്മിഷൻഅംഗീകാരം.


   

  Academics- C3

  • സ്വാകാര്യഇൻഡസ്ട്രിയൽസ്കൂളുകൾക്കുള്ളഅംഗീകാരംഅംഗീകാരംപുതുക്കൽ.

  • എൻജിനീയറിങ്കോളേജുകളിൽടൂർഅനുമതി.

  • NSS ഗ്രേസ് മാർക്ക്അനുമതിനടപടികൾ.

  • ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകജീവനക്കാർക്കുള്ള സഹായഗ്രാന്റ്അനുമതി.

  • സ്വകാര്യഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്കൂളുകളുടെമാനേജ്മെന്റ്സ്ഥാപനമാറ്റം.

  • ഗ്രാൻറ്ഇൻഎയ്ഡ്കോഡ്പ്രകാരമുള്ള അധ്യാപകനിയമനഅനുമതി.

  • വെക്കേഷൻഡ്യൂട്ടി.

  • PH/HI/ മാനസീകകാഴ്ച്ചവെല്ലുവിളികൾനേരിടുന്നകുട്ടികൾക്ക്FDGT / ബുക്ക്ബൈന്റിങ്ങ്/പ്രിന്റിംഗ്സാങ്കേതികവിദ്യപരീക്ഷകൾ(KGTE സ്ഥാപനങ്ങൾ) KGCEഫൈൻആർട്സ്എന്നിവയ്ക്കുളളഇളവുകൾ.

  • പോളിടെക്നിക്കിലെ സ്പോർട്സ്ആർട്ട്ഫെസ്റ്റ്യുവജനോൽസവം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഗ്രേസ്മാർക്ക്നൽകൽ.

  • FDGT സ്ഥാപനങ്ങളുടെപേര്മാറ്റുന്നതിന്.

  • FDGT പ്രോസ്പ്പെക്റ്റസ്

  • പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.


   

  Academics- C4

  • യോഗ്യതകളുടെതുല്ല്യത(ഡിപ്ലോമകോഴ്സുകൾക്ക്).

  • LET വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ളയോഗ്യതാസർട്ടിഫിക്കറ്റ്പുറപ്പെടുവിക്കൽ.

  • KGCE സ്ഥാപനങ്ങളുടെപേര്ഉടമസ്ഥതഎന്നിവമാറ്റുന്നതിന്.

  • പുതിയKGCE സ്ഥാപനങ്ങൾകോഴ്സുകൾഅഡീഷണൽബാച്ച്കൂടുതൽപ്രവേശനങ്ങൾഎന്നിവഅനുവദിക്കൽ.

  • സകല അക്കാദമിക് വർഷങ്ങളുടേയും പ്രൊവിഷണൽ അംഗീകാരം പുതുക്കന്നതിന്.

  • വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ളഇളവുകൾഗ്രേസ്മാർക്ക്ഗ്രേസ്ടൈംപകർപ്പെഴുത്തുകാരൻദ്വിഭാഷി).

  • ജിസിഐ പ്രോസ്പെക്ടസ്

  • ഉന്നതയോഗ്യതസർട്ടിഫിക്കറ്റ്

  Academics- ACB1

  • എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്കോളേജുകളിലെ (B.Tech) അക്കാദമികവും പ്രവേശനവും സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ.

  • വിവരവകാശചോദ്യങ്ങൾ

  • എൽഎ ചോദ്യങ്ങൾ

  • സിഎസ്എബി അഡ്മിഷന്

  Academics- ACB2

  • BFA ( റെഗുലർപ്രവേശനകാര്യങ്ങൾ.

  • MFA (ശിൽപ്പകലപെയിന്റിംഗ്റെഗുലർപ്രവേശനകാര്യങ്ങൾ.

  • B - Tech (ലാറ്ററൽഎൻട്രീറെഗുലർപ്രവേശനകാര്യങ്ങൾ.

  • പ്രവേശനസോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെസുരക്ഷാഓഡിറ്റ്.

  • BFA, MFA, B - Tech (ലാറ്ററൽഎൻട്രീകോഴ്സുകളുടെപരാതികൾ യഥാവിധി കൈകാര്യംചെയ്യൽ.

  • അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

  • AICTE അംഗീകാരമുള്ള സ്വാശ്രയഎൻജിനീയറിങ്ങ്കോളേജുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നകൗണ്ടർസൈനിംങ്പരിചയസർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ.

  • സ്വാശ്രയകോളേജുകൾനൽകുന്നPGDM സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെസാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ.

  • അപ്രന്റീസ്ട്രെയിനികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പാനൽ.


   

  Academics- T2

  • M - Tech ( റെഗുലർപ്രവേശനവുമായിബന്ധപ്പെട്ടപ്രവർത്തനങ്ങൾ.

  • M - Tech & B - Tech (ഈവനിംഗ്കോഴ്സ്പ്രവേശനവുമായിബന്ധപ്പെട്ടപ്രവർത്തനങ്ങൾ.

  • SDC നടത്തുന്നകോഴ്സുകളിലേക്കുള്ളപ്രവേശനം.

  • M- Tech ( റെഗുലർ) / B- Tech, M- Tech (ഈവനിംഗ്)തുടങ്ങിയവയുടെപരാതികളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംകൈകാര്യംചെയ്യുക.

  • അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്ട്രെയിനിംഗുമായിബന്ധപ്പെട്ടപ്രവർത്തനങ്ങൾ.

  • സ്വാശ്രയകോളേജുകളിൽഗവണ്മെന്റ്ക്വാട്ടയിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ പട്ടിക അംഗീകാരം.

  • എം ടെക് വിദ്യാർഥികൾ അഡ്മിഷൻ സമയത്തു ബാങ്കിൽ അടച്ചിരുന്ന ഫീസ് ഒത്തു നോക്കലുംതുടർന്ന് ഈ ഫീസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുംഅഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 

Foreign Travel
Apply Online
 
 

 

Map

ADDRESS & WORKING HOURS

Address Hours Of Operation
Padmavilasom Street, FORT P.O Mon  To  Sat  10 AM to  5PM
Thiruvananthapuram Second Saturday Holiday
Kerala India Pin 695023  
Phone No: 0471-2561200.