ഐ . എം . ജി - മലയാളം കംപ്യുട്ടിംഗ് പരിശീലന പരിപാടി - നാമ നിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ചു