തിരുവനന്തപുരം ഐ.എം.ജി. - പരിശീലന പരിപാടി - “STP 1040 - Empowerment Programme” - നാമനിര്‍ദേശം അയക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്