പെരുമ്പാവൂർ ഗവ.പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ കായിക വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഹെൽത്ത് ക്ലബ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്