തൃശൂര്‍ എം ടി ഐ യിലെ സിവില്‍ ബ്രാഞ്ചിലേയ്ക്കാവശ്യമായ മിഷീനറികള്‍ വിതരണം നടത്തുന്നതിനായുള്ള ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം സംബന്ധിച്ച് -