നിയമ പരിശോധന - മാറ്റി വയ്‌ക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്