കോമൺപൂൾ ലൈബ്രറി സർവീസ് - ജീവനക്കാര്യം - ലൈബ്രേറിയൻമാരുടെ സ്‌ഥലമാറ്റം, സ്‌ഥാനക്കയറ്റ തസ്തികയില്‍ പ്രവേശനം തുടങ്ങിയവ - സംബന്ധിച്ച്