സയാഹ്ന കോഴ്സുകളിലെ പരീക്ഷ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്സു് പൂർത്തിയാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശം നൽകി ഉത്തരവ്.