സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളുടെ ചുവരില്‍ വയ്ക്കാവുന്ന ഫോട്ടോ സംബന്ധിച്ച് - നിര്‍ദ്ദേശം