കാസര്‍ഗോഡ് മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളിലെ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് ബ്രാഞ്ചിലെ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തിക കോഴിക്കോട് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിലേക്ക് പുനര്‍വ്യന്യസിച്ച് കൊണ്ടുള്ള- ഉത്തരവ്