ഗവണ്‍മെന്‍റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ ഈവനിംഗ് പി.ഡി. അക്കൗണ്ടുകളിലെ തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി കൊണ്ട് - ഉത്തരവ്