ബഹു .ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 9/10/2018-ൽ നടന്ന യോഗത്തിൻറെ മിനിട്സ്