പ്രളയക്കെടുതിയിൽപ്പെട്ട് പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ കഴിയാതിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുടർ പഠനം മുടങ്ങാതെ പുനഃപരീക്ഷ നടത്തുന്നതിന് നിർദേശം