ഗവൺമെൻറ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതിനു പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടും RUBCO, KADCO, SIDCO എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതിനും അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടും ഉത്തരവ്