ആപൽക്കരമായ വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ഇ മാലിന്യങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്യുന്നതിന് തുക ഈടാക്കുന്നതിന് അനുമതി.