പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവ. പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിൽ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ പ്രൊജക്ടറുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും വാങ്ങുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് - ഉത്തരവ്