നിലവിലുള്ള അടിയന്തിര സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് മറ്റ് പോളിടെക്നിക്കുകളില്‍ നിന്നും ലക്ചറര്‍ തസ്തിക കായംകുളം വനിതാ പോളിടെക്നിക്കിലേക്ക് പുനര്‍വിന്യസിച്ച് - ഉത്തരവ്