ഭരണഭാഷാ വര്‍ഷാഘോഷം - 2017 നവംബര്‍ 1 മുതല്‍ 2018 ഒക്ടോബര്‍ 31 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവും ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും - സംബന്ധിച്ച്