ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ശ്രീ. ബഷീർ കെ യുടെ പുനർനിയമനം-സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ്