എം.ബി.ബി.എസ്/ബി.ഡി.എസ്. അഡ്മിഷന് വേണ്ടി വിടുതല്‍ വാങ്ങുകയും ഉയര്‍ന്ന ഫീസ് ആയതിനാല്‍ അഡ്മിഷന്‍ എടുക്കുവാന്‍ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് അവര്‍ ഒടുക്കിയ ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് തിരികെ നല്‍കി അതാത് കോളേജുകളില്‍ പുനഃപ്രവേശനം നല്‍കുവാനുള്ള - ഉത്തരവ്