പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് - മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം - ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ - സ്ഥാനക്കയറ്റം - ഉത്തരവ്