ദിവസവേതന/കരാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ലക്ചറര്‍ (പോളിടെക്നിക്ക്), അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ (എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്/ആര്‍ട്ട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജ്) എന്നീ തസ്തികകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ്