സമ്മതിദായകരുടെ ദേശീയ ദിനം - സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്