രക്തസാക്ഷി ദിനം - ഇന്‍ഡ്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞവരുടെ സ്മരണാര്‍ത്ഥം 30.01.2017-ന് 2 മിനിട്ട് മൗനം ആചരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്