പോളിടെക്‌നിക് കോളേജുകളിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ്മാര്‍ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കികൊണ്ടുള്ള - ഉത്തരവ്