ഫയല്‍ അദാലത്ത് - സംബന്ധിച്ച്

ഫയല്‍ അദാലത്ത്  - സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ വച്ച്  2019 മാര്‍ച്ച്  5 രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ നടത്തുന്നതാണ്