സംസ്ഥാന ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള നടക്കുന്ന തോട്ടട സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ താൽക്കാലികമായി ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ്