ക്ലാർക്ക് / സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയില്‍ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് സഥലം മാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്