01-01-2002 മുതൽ 31-12-2010 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസ്സർമാരുടെ അന്തിമ ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ് - 01.01.2011 മുതൽ 31.12.2017 വരെ നിയമനം നേടിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരുടെ ഗ്രഡേഷന് ലിസ്റ്റ് - ഭേദഗതി -ഉത്തരവ്