ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഓഫ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ സ്കൂള്‍ തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി സ്പെഷ്യല്‍ റൂള്‍ പ്രകാരം അര്‍ഹരായവരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക