സർക്കാർ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജൂനിയർ ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റ നിയമനം നൽകി - ഉത്തരവ്