ക്യുഐപി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസ്സർ ശ്രീ. സജിത.എം നു - പുനർ നിയമനം നൽകി - ഉത്തരവ്.