കോണ്‍ഫിന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് മാരുടെ റേഷ്യോ സ്ഥാനക്കയറ്റം - ഭേദഗതി ഉത്തരവ്