വകുപ്പുകൾ /പൊതുമേഖല/ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപങ്ങൾ എന്നിവ മുഖേനയുള്ള - നികുതിയേതര വരുമാനം - സേവനനിരക്കുകളിൽ അഞ്ചു ശതമാനം വർദ്ധനവ് വരുത്തി തിരുത്തൽ / കൂടിച്ചേർക്കൽ ഉത്തരവ്..